White Mountain Community Health Center

298 White Mountain Highway
603-447-8900

Photos