Four Houston Center

1221 Lamar St, Houston, TX 77010