Settebello Pizzeria

895 W East Promontory, Farmington, UT 84025